Vzdělávací programy pro úředníky ÚSC

Na bedrech úředníků působících v rámci územních samosprávných celků leží řada povinností vyplývájících zejména ze zákona č. 246/1992., o ochraně zvířat proti týrání. Obce vedle povinností mají i řadu zákonných prostředků, jak účinně k ochraně zvířat přispívat. To však vyžaduje dobrou znalost dané problematiky. A právě její prohloubení je cílem těchto vzdělávacích programů.

Vzdělávací programy jsou zaměřeny na prohlubování znalostí využitelných v praxi. Vedeny jsou erudovanými lektory, kteří svá tvrzení podkládají svou odbornou praxí a vědeckými poznatky, a kteří se díky svým zkušenostem z akademického prostředí dokáží o své znalosti s účastníky vzdělávacích programů srozumitelně podělit.

Smyslem těchto vzdělávacích programů je zkvalitnění spolupráce mezi úřady územních samosprávných celků a orgány Státní veterinární správy, která je pro účinnou ochranu zvířat
proti týraní klíčová.

Ústav ochrany zvířat a welfare, z.ú. je akreditovanou vzděkávací institucí dle příslušných ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, evidovanou Ministerstvem vnitra pod číslem akreditace: AK/I-6/2024.
Uvedné vzdělávací programy jsou akreditovány jako vzdělávací programy průběžného vzdělávání pro úředníky.

Prezenční forma nebo webinář

Vzdělávací programy jsou s ohledem na své zaměření poskytovány v prezenční formě nebo ve formě webinářů. Náplň je shodná, liší se primárně pouze ve formě vzdělávání.

Webináře jsou realizovány na platformě Teams. Pro sledování webináře však plně postačí jakýkoliv webový prohlížeč, není třeba nic instalovat. Je však nezbytné, aby zařízení bylo vybaveno mikrofonem pro aktivní diskuzi.

 

Termíny vzdělávacích programů na nadcházející období

PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ochrana zvířat a welfare ve správním řízení

AK/PV-112/2024

8 vyučovacích hodin, termín jsou vypisovány průběžně
Prezenční forma
Místo konání Praha / Brno / Hradec Králové
Pro skupinu 10 a více účastníků je možné termín i místo konání stanovit individuálně.
Mgr. et Mgr. Veronika Doubková, Ph.D.
JUDr. Jakub Kanický

Cena: 2 600 Kč 
V ceně je zahrnuto průběžné občerstvení a oběd pro účastníky, tištěné osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
Vzdělávací programy pro úředníky ÚSC jsou osvobozeny od DPH, dle zákona č. č. 235/2004 Sb., o DPH.

Vypsaný termín:
12. 9. 2024, 9:00 – 16:30 hod., Praha

Pro objednání, prosím, použijte tento FORMULÁŘ.

Ochrana zvířat a welfare ve správním řízení – webinář

AK/PV-113/2024

8 vyučovacích hodin, termín jsou vypisovány průběžně 
Webinář
Pro skupinu 10 a více účastníků je možné termín stanovit individuálně.
Mgr. et Mgr. Veronika Doubková, Ph.D.
JUDr. Jakub Kanický

Cena:  2 200 Kč 
MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % na druhého a každého dalšího účastníka ze stejného úřadu!
V ceně je zahrnuto tištěné osvědčení o absolvování vzdělávacího programu (bude zasláno poštou).
Vzdělávací programy pro úředníky ÚSC jsou osvobozeny od DPH, dle zákona č. č. 235/2004 Sb., o DPH.

 

Vypsaný termín:
11. 6. 2024, 9:00 – 16:30 hod.

Pro objednání, prosím, použijte tento FORMULÁŘ.

Vzdělávací programy

 

Ochrana zvířat a welfare ve správním řízení (shodné pro prezenční formu i webinář)

Cílová skupina
Cílovou skupinou tohoto vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností v rámci odborů životního prostředí či obdobných odborů, jejichž pracovní zařazení je spojeno s ochranou zvířat proti týrání ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání.

S ohledem na rozdělení působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání je vzdělávací program vhodný zejména pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které vykonávají podstatnou část správních činností na tomto úseku, a rovněž pro úředníky krajských úřadů, které vykonávají působnost na tomto úseku v postavení nadřízených správních orgánů.

Členění vzdělávacího programu

  • Prameny právní úpravy a základní pojmy na úseku ochrany zvířat a welfare
  • Zákazy plynoucí ze zákona na ochranu zvířat proti týraní
  • Zvláštní opatření a přestupky na úseku ochrany zvířat
  • Praktická cvičení a případy z praxe

Lektoři
Mgr. et Mgr. Veronika Doubková, Ph.D.
V roce 2013 absolvovala s červeným diplomem navazující magisterský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Následně ve studiu pokračovala a úspěšně v roce 2018 dokončila doktorandské studium na téže univerzitě v oboru Veterinární toxikologie a toxikologie potravin. Během doktorandského studia současně studovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde úspěšně absolvovala studium bakalářského programu v oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu (2017) a následně navazující magisterský studijní program v oboru Veřejná správa.
V současnosti působí na Veterinární univerzitě Brno, kde se věnuje výuce legislativních, ale i laboratorních předmětů, toxikologickému výzkum a vypracováváním znaleckých posudků v oblasti ochrany zvířat.
Je zastupitelkou městské části Brno Černovice.

JUDr. Jakub Kanický
V roce 2020 zakončil s vyznamenáním své magisterské studium (Mgr.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a obdržel Cena děkana Praemium Excellentiae za vynikající studijní výsledky. V témže roce složil státní rigorózní zkoušku (JUDr.).
Od roku 2021 absolvuje doktorandské studium (Ph.D.) a přednáší na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2022 mu byla udělena byl Cena děkana pro nejlepšího vyučujícího doktoranda na Právnické fakultě UK.
V rámci své publikační činnosti se zaměřuje na problematiku životního prostředí.
Od roku 2020 je členem České advokátní komory, v rámci své advokátní kanceláře AK Jakub Kanický se soustřední na problematiku životního prostředí a ochrany zvířat.

Základní literatura:

BOHADLO, David – BROŽ, Jan – KADEČKA, Stanislav – PRŮCHA, Petr – RIGEL, Filip – ŠŤASTNÝ, Vít. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022.

HŮLOVÁ, Markéta. Zákon na ochranu zvířat proti týrání. Komentář. Dostupný pouze elektronicky v právním informačním systému ASPI.

MÜLLEROVÁ, Hana – STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013.

Doporučená literatura:

FIALA, Zdeněk – FRUMAROVÁ, Kateřina – ŠKUREK, Martin – VETEŠNÍK, Pavel – HORZINKOVÁ, Eva – NOVOTNÝ, Vladimír – SOVOVÁ, Olga – SCHEU, Lenka. Správní řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020.

FRUMAROVÁ, Kateřina a kolektiv. Správní trestání. Praha: Leges, 2017.

KOPECKÝ, Martin – STAŠA, Josef – BALOUNOVÁ, Jana – MALAST, Jan – POUPEROVÁ, Olga – KOPECKÝ, Pavel – ADAMUSOVÁ, Zuzana. Správní řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2022.

KŘEČEK, Stanislav – HROMÍŘOVÁ, Anežka – KAŠPÁRKOVÁ, Hana – POLÁČKOVÁ, Marie – PŮČEK, Pavel – STUDNIČKA, Martin – VEČEROVÁ, Jitka. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. Ochrana zvířat. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2023. Dostupné online z: https://www.ochrance.cz/media/sbornik_ochrana_zvirat.pdf.

KUČEROVÁ, Helena – HORZINKOVÁ, Eva. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2017.

POTĚŠIL, Lukáš – HEJČ, David – RIGEL, Filip – MAREK, David. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020.

PRÁŠKOVÁ, Helena. Přestupkové právo. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2022.

PRŮCHA, Pavel. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019.

SKŘIVÁNKOVÁ, Marcela – VEBROVÁ, Jiřina – MORKUS, Michal – JÁKLOVÁ, Alena – VÁŇA, Jan a kolektiv. Veterinární zákon. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

VEDRAL, Jan. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: Bova Polygon, 2012.

Právní předpisy v oblasti přímé ochrany zvířat proti týrání:

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat

Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě

Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

Vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování

Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

Vyhláška č. 451/2021 Sb., o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování

Další související právní předpisy:

Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři