Odchyt toulavých zvířat

Může se stát, že nepozornému chovateli uteče šelma či had, někdy postačí nedovřít stáj či výběh a na výlet se vypraví i hospodářská zvířata, nejčastěji však v našich podmínkách je toulavým zvířetem pes. Samozřejmě pokud opomeneme vesnické kočky, ale ty zpravidla nikdo neřeší. Jak postupovat v případě setkání s toulavým zvířetem a kdo je zodpovědný v rámci státní správy tuto problematiku řešit, objasní následující text.

Včasným řešením odchytem toulavého zvířete, zejména psa, lze předejít nejen materiálním škodám, ale i zranění dotyčného psa, jakož i zranění či napadení jiného zvířete nebo člověka, zvláště pak malého dítěte. Ve městech, která mají zřízenou městskou policii, stačí zpravidla zavolat na jejich linku a ta odchyt toulavého zvířete zajistí. Provedou ho vyškolení pracovníci městské policie nebo externí partner, který je k odchytu těchto zvířat oprávněn (viz. níže). To však nefunguje všude, zejména pak v menších obcích a řešení tak nemusí být jednoduché, natož rychlé a efektivní.

Povinnosti obce

K objasnění této problematiky je třeba pracovat s několika zákony. Pojem toulavé zvíře definuje a podrobněji řeší zákon na ochranu zvířat proti týrání. Ve smyslu tohoto zákona je za toulavé zvíře považováno zvíře v lidské péči (pozn. nikoliv tedy zvíře volně žijící, např. divoké prase nebo jelen), které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele. Občanský zákoník pak jednoznačně udává, že opuštěná nebo ztracená věc včetně zvířat, patří do péče obce nebo města. Obec má povinnost se o opuštěná a ztracená zvířata postarat, a to včetně jejich odchytu. 

Odchyt provádí odborně způsobilá osoba

Starosta pobíhající po obci za toulavým psem se sítí v ruce může být vtipná představa, ale obec musí postupovat jinak, neboť odchyt toulavých zvířat může ve smyslu zákona o veterinární péči provádět pouze odborně způsobilá osoba (pozn. seznam oprávněných osob je umístěn na webových stránkách Státní veterinární správy).  Osoba, jíž byl povolen odchyt toulavých zvířat, provádí odchyt na žádost obce, Policie České republiky nebo obecní policie a v součinnosti s nimi, včetně umístění odchycených zvířat v karanténě nebo izolaci. Policie České republiky to řeší, jak vyplívá z mnoha zkušeností, pouze v případě agresivních zvířat, kdy je bezprostředně ohroženo zdraví či život člověka, případně značné materiální škody, zbývá tedy obec, případně obecní (městská) policie.

Aby obec svou zákonnou povinnost zajistit odchyt toulavého zvířete splnila, je nezbytné, aby někdo ze zaměstnanců obce nebo městské policie byl oprávněnou osobou k odchytu zvířat, případně je třeba, aby obec měla uzavřenou smlouvu s takovouto osobou. Pokud obec odchyt toulavých zvířat neřeší, je nejdříve vhodné upozornit vedení obce na tuto povinnost s odkazem na zde zmíněná ustanovení příslušných zákonů, následně se v případě nesjednání nápravy obrátit na krajský úřad – odbor životního prostředí.

K celé problematice toulavých zvířat je ale důležité ještě dodat, že podle ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání je každý chovatel (pozn. tímto termínem je rozuměn majitel zvířete) povinen učinit opatření proti úniku zvířat. Pokuta za porušení tohoto ustanovení může dosáhnout až 100 tis. korun. Zároveň, v případě odchytu a následné izolace zvířete, je nezbytné uhradit i vynaložené náklady, které se pohybují ve výši několika tisíc.

Zdroje:

Zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

Zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákonník

01/12/2021

Autor: Bc. Ondřej Cvejn

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři