Zákon na ochranu zvířat proti týrání defnuje zvířetem vyžadujícím zvláštní péči zvíře, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování, oproti zvířatům, která jsou v našich podmínkách běžně chována.

Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči jsou ustanoveny vyhláškou č. 451/2021 Sb. Patří mezi ně mimo jiné všechny druhy jedovatých hadů, krokodýli, vybrané druhy ptáků včetně sov a dravců, primáti, šelmy vyjma psů koček a fretek, chobotnatci, i určité druhy z řádů lichokopytníků a sudokopytníků.

Chovatelem druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči může být fyzická osoba starší 18 let, případně právnická osoba, která zletilou osobu pověří chovem. Před samotným započetím chovu je nezbytné podat u místně příslušné krajské veterinární správy žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči a počkat na jeho vydání.

Součástí žádosti je mimo jiné souhlas odpovědné osoby s prováděním kontroly chovaného jedince nebo skupiny druhu zvířat vyžadujících zvláštní péči, míst a zařízení, v němž jsou tato zvířata chována, a prostor s chovem spojených, zejména prostor pro skladování krmiv. Povolení k chovu druhu zvířat vyžadujícího zvláštní péči se vydává na tři roky a může být na písemnou žádost prodlouženo. Krajská veterinární správa, která povolení vydala, je povinna alespoň jednou za rok provádět dozor nad dodržováním podmínek chovu. Krajská veterinární správa může také rozhodnutím povolení změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo uděleno.

Při kontrolách prováděných inspektory krajské veterinární správy je dohlíženo zejména na stav chovaných zvířat a podmínky jejich chovu, které jsou blíže specifikovány vyhláškou o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

Samostatnou skupinou v rámci zvířat vyžadujících zvláštní péči tvoří vybrané druhy šelem a lidoopů. Chov těchto vybraných druhů zvířat je možný je možný jen v odpovídajících prostorech, které mají kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat vydané stavebním úřadem. Chovatelem těchto zvířat může být jen úspěšný absolvent kurz k péči o vybrané druhy šelem a lidoopy, případně ten kdo získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chovatel cizokrajných zvířat nebo vysokoškolské vzdělání ve studijním programu nebo v oblasti vzdělávání zemědělství se zaměřením na chovatelství.