Chov mědvěda i dalších šelem v zájmovém chovu je možný. Je však nutné dodržet řadu podmínek, které jsou po letošní novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání podstatně přísnější.

Medvěd je dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb. volně žijícím zvířete. Podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, se jedná o zvíře vyžadujících zvláštní péči, tak jako většina dalších šelem.

Ustanovením § 13 odst. 5 chovatelem druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba; je-li chovatelem takového zvířete právnická osoba, musí stanovit osobu starší 18 let, jíž bude svěřena péče o zvíře. Nejde-li o chov zvířat v zoologických zahradách a záchranných stanicích, nebo o chov loveckých dravců držených podle zákona o myslivosti, je k chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči potřeba povolení krajské veterinární správy příslušné podle místa chovu zvířete. Každá žádost o nové schválení zájmového chovu šelem či lidoopů musí obsahovat osvědčení o kolaudaci objektu určeného pro chov. Chovatelé nově také musí před započetím chovu absolvovat speciální kurz.

Pokud jste se setkali s chovem šelem, kde dochází k týrání zvířat nebo máte podezření, že se jedná o nelegální chov, oznamte to krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze, která je kompetentním orgánem.