Údržba fasády i jiné obhospodařování majetku by nemělo probíhat bezohledně vůči volně žijícím živočichům. Nejčastějším přečinem v této oblasti ochrany zvířat je shazování hnízd volně žijících ptáků, které je jednoznačně zákonem zakázáno.

V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen “ptáci”), je zakázáno, jak udává zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nejen jejich usmrcování a odchyt, ale i poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Stejně tak jako vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat. Takovéto jednání zákon jednoznačně definuje jako přestupek, přičemž pokuta dle druhu postiženého ptáka může dosáhnout až 2 milionů Kč (tato sazba se vztahuje na právnické osoby).
Neobvyklým incidentem není ani bezohledná instalace zateplení fasád, při které mohou být zakryty různé otvory a trhliny, ve kterých mohou sídlit ptáci nebo například netopýři. Na ty, jakož i na další živočichy, myslí další ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, které udává, že všechny fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Může nastat situace, kdy fasáda budovy opravdu vyžaduje stavební zásah. V těchto případech je, jak udává zákon, ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody. V takovém stanovisku orgán ochrany přírody může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos živočichů.