Centrální evidence psů snad již brzy

Veterinární zákon, zákon číslo 166/1999 Sb., který je jedním ze základních předpisů, jímž se řídí chov, zdraví a nakládání se zvířaty, doznal v podobě novelizace k 1. říjnu 2022 dalších změn. Nejzásadnější, s ohledem na počet dotčených osob, je dotažení myšlenky na centrální evidenci psů.

Naději na centrální evidenci, ve které bude mimo jiné možnost dohledat i chovatele zaběhlého zvířete, daly veterinářům, záchranářům, pracovníkům útulků i samotným chovatelům, resp. majitelům, již změny zákona přijaté v roce 2020. Státní veterinární správa, které zákon povinnost vytvořit takovouto evidenci uložil, se však tohoto úkolu zalekla, a tak bylo nutné najít jinou cestu a tu postihnout formou další novelizace veterinárního zákona.

Informační systém centrální evidence psů

Správcem a provozovatelem informačního systému centrální evidence psů je namísto Státní veterinární správy Komora veterinárních lékařů České republiky. Zápisy do této evidence budou provádět soukromí veterinární lékaři. Takovýto zápis neponese jen identifikační informace o samotném psovi a jeho majiteli, ale i o provedených očkováních proti vzteklině.

Zapsání psa je povinen zajistit chovatel

Zajistit zapsání psa je povinen prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře chovatel, a to současně s označením nově narozeného psa elektronickým čipem. Údaje o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině do evidence provádí veterinář, stejně tak jako změny chovatele nebo trvalé změny adresy místa chovu psa, které je chovatel povinen oznámit nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině.

Lhůty a podmínky pro označení psa elektronickým čipem se touto novelizací zákona nezměnily. Chovatel nově narozeného psa je povinen zajistit označení psa elektronickým čipem před nabídkou psa k prodeji nebo předáním psa novému chovateli, nejpozději však do 3 měsíců věku psa. Současně stále platí, že chovatel je povinen zajistit, aby byli psi (jakož i lišky a jezevci držení v zajetí), ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni.

Povinnost zapsat psa do centrální evidence se nevztahuje pouze na chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenskou policii nebo obecní policii, pokud jde o psy používané k plnění úkolů obecní policie.

Ministerstvo zemědělství uvádí, že reálným datem, kdy by plnohodnotná verze této evidence měla být spuštěna, je rok 2023.

Novela veterinárního zákona vedle centrální evidence psů dále upravuje pro chovatele včel podmínky hlášení úhynu včelstev a přemisťování včelstev mimo území kraje, implementuje nařízení Evropského parlamentu a rady o nákazách zvířat a o úředních kontrolách.

Zdroje:

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

13/10/2022

Autor: Bc. Ondřej Cvejn
Kategorie: Magazín | Psi a kočky

Poradna

Ptáte se...

  • Co je považováno za týrání zvířat?
  • Je možné doma chovat medvěda?
  • Za jakých podmínek mohu pohřbít psa nebo jiné domácí zvíře na zahradě?
  • Kdo a při jakém počtu musí oznamovat chov psů?
  • Jsou stanoveny nějaké podmínky pro převoz koně?
  • Našel jsem zraněnou srnku, mohu si ji nechat na zahradě?

Více

Partneři a sponzoři